I. Szervezeti, személyzeti adatok


Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés


2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2023.08.15

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

2023.08.15

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege, alapító okirata

2023.08.15

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2023.08.15

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények mögé a Friss híreinkre történő navigáció

2023.08.15

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk mögé az Állás rovatra történő navigáció

2023.08.15

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2023.08.15

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő


19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő


21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő


22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő


23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő


24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő


25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő
III. Gazdálkodási adatok


Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2023.08.15

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Kéthavonta

A közzétételt követő 10 évig


4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

2023.08.15

Kéthavonta

A közzétételt követő 10 évig


5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával


6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

Kéthavonta

A közzétételt követő 10 évig